Agenda

Evenement

Titel: ALV
Wanneer: 20-02-2013 20:00
Categorie: Overig

Beschrijving

Op 20 februari om 20:00 in de Nieuwe Kerk vindt de 62e Algemene Leden Vergadering der E.S.V. Ichthus Utrecht plaats.

Het is voor leden verplicht om aanwezig te zijn op de ALV (art. 5.2 van het Huishoudelijk Regelement)

Vanwege de stemming over de naamswijziging is het nog belangrijker dat iedereen hierbij aanwezig is. Om deze stemming namelijk geldig te laten zijn, dient 2/3 van de vereniging aanwezig te zijn. De naamswijziging van Evangelische naar Christelijke Studenten Vereniging komt er pas wanneer 75% of meer leden voor stemmen. Kom dus allemaal! Kun je echt niet, zorg dan dat je iemand machtigt om voor jou te stemmen en geef daarbij jou stemvoorkeur goed door.

De discussie rondom de naamswijziging is vorig jaar zeer uitgebreid en volledig gevoerd (met dank aan bestuur Visser). Het is daarom niet noodzakelijk om deze discussie nogmaals te voeren. Als voorbereiding zullen wij een document opstellen waarin alle voor- en tegenargumenten, die vorig jaar tijdens de 60e ALV zijn genoemd, staan opgesteld. Tijdens de ALV zal er een kort moment zijn om voor- en tegenargumenten toe te voegen. Vervolgens zullen we overgaan tot stemming.

Tijdens deze ALV zal ook gestemd worden over het kandidaatsbestuur. De volgende personen zijn voorgedragen voor het bestuur 2013-2014:

Joshua Kalle - Praeses
Joanneke Dees - Ab actis
Femke Berendsen - Fiscus
Justin Runherd - Assessor Intern
Bram van Riezen - Assessor Extern

Vindt jij hen geschikt om volgend jaar onze prachtige vereniging te leiden? Kom naar de ALV en stem op deze kandidaten! Er wordt schriftelijk gestemd over het bestuur in zijn geheel (volgens artikel 16.3 uit de statuten), dus niet over afzonderlijke personen.

Daarnaast zal Isebrand de halfjaarcijfers presenteren, waarmee we een beter beeld hopen te geven van de financiële situatie op dit moment.

Als laatste zal het eerste deel van het Lange Termijn Beleid worden besproken. Als bestuur hebben wij een analyse gemaakt van hoe de huidige cultuur op de vereniging is, hoe de doelstellingen momenteel vorm krijgen en hoe het staat met de financiën. Doel van deze bespreking is een bevestiging krijgen vanuit de leden dat deze analyse juist en volledig is, maar bovenal om samen na te denken over waarin we (gezien deze analyse) onze cultuur, de huidige invulling van de doelstellingen en de financiële situatie willen vasthouden en/of versterken.

Vanwege de lengte van de ALV willen we als bestuur de leden verzoeken om voor 20 februari geen moties in te dienen. Wanneer hier al wel voorbereidingen voor zijn getroffen, neem dan contact op met Maartje (praeses@ichthusutrecht.nl). Waardevolle ideeën voor de vereniging kunnen ook aan de orde komen tijdens de bespreking van het Lange Termijn Beleid. Ludieke moties schuiven we door naar deextra ALV van 10 april 2013.


Uit de statuten:

Art. 15.1 Ieder lid heeft ter vergadering één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid. Een lid kan ter vergadering ten hoogste twee andere leden vertegenwoordigen. De volmacht betreft een volledige volmacht voor alle stemmingen gedurende de vergadering
Art. 15.3 De stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Art. 16.1 Het bestuur stelt leden kandidaat voor het volgende bestuur. De namen van deze kandidaten worden minimaal drie weken voor de dag waarop de verkiezing plaatsvindt, aan de leden bekend gemaakt.
Art. 16.3 Op de Algemene Leden Vergadering kunnen leden slechts stemmen ten aanzien van het kandidaatgestelde bestuur als geheel. Er wordt niet per kandidaat gestemd.
</